جویای کار

جویای کار هستی؟


شغل مناسب گیرت نمیاد؟


دنبال شغل دوم میگردی؟


نمیدونی از کجا باید شروع کنی؟


دلت میخواد کسب و کار جدید راه بندازی؟


دنبال شغل رویاییت هستی؟


اگر جوابت به یکی از این سوالات مثبته با ما همراه شو


کمی حوصله به خرج بده و با شغلستون آشنا شو


امیدوارم به زودی شما هم یه شغلستونی بشی


بزن بریم که با شغلستون آشنا بشیم

عملیات